Φόρτωση...
Φόρτωση
Drone Aware - GR,
παρακαλώ περιμένετε...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Η εφαρμογή Drone Aware - GR (DAGR) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα πραγματικού χρόνου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τις πτήσεις Συστημάτων μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) στην Ελλάδα. Το DAGR παρέχει πληροφορίες στους χειριστές και εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ σχετικά με τους περιορισμούς πτήσεων και δίνει τη δυνατότητα αποστολής αιτημάτων πτήσης.

Σημ: Για αιτήματα πτήσεων ΣμηΕΑ σε περιοχές αρμοδιότητας επιτελείων, το ΓΕΕΘΑ έχει θέσει χρονικό περιθώριο υποβολής 5 τουλάχιστον εργάσιμων ημερών.

English version

Οδηγίες και πληροφορίες

Διαδικασία υποβολής σχεδίων πτήσης (σύνδεσμος ΥΠΑ)
Παλαιού τύπου ΣμηΕΑ (σύνδεσμος ΥΠΑ)
Κανόνες ΣμηΕΑ στις υποκατηγορίες (σύνδεσμος ΥΠΑ)
Φόρμα κοινοποίησης στοιχείων πτήσης ΣμηΕΑ (σύνδεσμος ΥΠΑ)

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - HCAA / Drone Aware GR

1. H Yπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ΥΠΑ) στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού - Πλαισίου πτήσεων ΣμηΕΑ/UAS, προσφέρει προς χρήση τη διαδικτυακή εφαρμογή («Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης του Κανονισμού Πλαισίου για τα μη-επανδρωμένα αεροσκάφη - Υποσύστημα Εγγραφής και Διεκπεραίωσης (Υ.Ε.Δ.)», εφεξής “σύστημα”), υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του συστήματος καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη και χρήση του συστήματος και των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΥΠΑ, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι τους αποδέχεται πλήρως. 2. Μέσω της παρούσας εφαρμογής ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε ένα πληροφοριακό σύστημα του Ελληνικού Δημοσίου. Το σύστημα αυτό τόσο σε επίπεδο λογισμικού (software) όσο και υλικού (hardware), συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δικτυακών συσκευών και ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διατίθεται για συγκεκριμένη / ορθή χρήση σε πολίτες, εταιρείες και φορείς που εξουσιοδοτούνται σχετικά από το Ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα από την ΥΠΑ. Η μη-εξουσιοδοτημένη, ανάρμοστη χρήση ή/ και κατάχρηση του συστήματος απαγορεύεται αυστηρά και σε ανάλογη περίπτωση ενδέχεται να επιβληθούν διοικητικές ή/ και ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες. 3. Το περιεχόμενο του συστήματος διατίθεται “ως έχει” και η ΥΠΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στο σύστημα και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό, κλπ.). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, ώστε να του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύστημα. H ΥΠΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά η ΥΠΑ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν υποστεί ο χρήστης του συστήματος από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτό, από διακοπές σύνδεσης, διακοπές γραμμών επικοινωνιών, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή άλλους λόγους κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας. Ο επισκέπτης/ χρήστης του συστήματος προβαίνει στη χρήση του με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η ΥΠΑ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ομοίως η ΥΠΑ δεν εγγυάται ότι το σύστημα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος ενδεχομένων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει σε όλες τις περιπτώσεις ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΥΠΑ. 4. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ. και με χρήση των σχετικών κωδικών TAXIS του χρήστη. Ο χρήστης του συστήματος, οφείλει να διατηρεί μυστικούς τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, καθώς είναι και ο μοναδικός τρόπος ταυτοποίησής του στο σύστημα. Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μετά την είσοδο (κατά τη χρήση του συστήματος) κατοχυρώνεται και «βαρύνει νομικά» τον χρήστη στον οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί πρόσβασης εισόδου. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος, είναι υπεύθυνος για το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλονται με την είσοδο που πραγματοποιείται στο σύστημα μέσω χρήσης των προσωπικών του κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη). Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΥΠΑ μέσω του συστήματος, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συστήματος. 5. Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σύστημα καθώς και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά την αλληλεπίδραση των χρηστών και την κάθε είδους ενέργειά τους με αυτό, μπορούν να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να καταγράφονται για κάθε νόμιμη χρήση, συμπεριλαμβανομένων διερευνήσεων και ενεργειών απόδοσης ευθυνών, όταν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Η ΥΠΑ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή και το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες του συστήματος, για λόγους διερευνητικούς, στατιστικούς, καθώς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Η ΥΠΑ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του συστήματος σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ΥΠΑ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του (μέσω επιστολής που θα απευθύνεται στην ΥΠΑ, T.Θ. 70360, 16610 Γλυφάδα). Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ο χρήστης δηλώνει ότι κατανοεί και αποδέχεται τους συγκεκριμένους όρους χρήσης. 6. Το σύστημα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/ χρηστών του συστήματος, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας ώστε να βελτιώνονται οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Η αποδοχή χρήσης cookies είναι απαραίτητη για την χρήση του συστήματος. 7. Οι πληροφορίες ή άλλης φύσης ενημερώσεις (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες) που παρουσιάζονται στο σύστημα, δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΥΠΑ, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών. Η ΥΠΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται μέσω του συστήματος, αλλά δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση για αυτό. 8. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΥΠΑ. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν συνόλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/ χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/ και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και του συστήματος. Η ΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του συστήματος, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/ χρήστες του.

Έξοδος Ανανέωση επικαλύψεων DAGR Πληροφορίες εφαρμογής

Drone Aware - GR

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
Ημ/νία
Ημ/νία
Χάρτης

Σύνδεση χειριστή

Επιτυχής σύνδεση!

OK

Σημείωση

Για οποιοδήποτε πρόβλημα με το DAGR ή για ερωτήματα σχετικά με συγκεκριμένα αιτήματα πτήσης χρησιμοποιείστε το email επικοινωνίας info.dagr@hasp.gov.gr

Το κατάλαβα

Αποτυχία σύνδεσης!

Επιστροφή

Αποσυνδεθήκατε!

Ξεπεράσατε το χρονικό όριο της παρούσας συνεδρίας. Παρακαλούμε συνδεθείτε ξανά.

Χάρτης

Διαχείριση πτήσεων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΗΣΗΣΑνανέωση πίνακα

Εύρος ημερομηνιών:

Σημ: μπορείτε να ακυρώσετε (διαγράψετε) ένα αίτημα πτήσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την έναρξη της πτήσης. Μετά από αυτή τη χρονική στιγμή κάθε εγκεκριμένο αίτημα πτήσης θα θεωρείται ενεργή ή πραγματοποιηθείσα πτήση.

Με την πτήση:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΜ ΕΚΜΕΤ/ΝΟΥ ΑΜ ΣμηΕΑ ΗΜ/ΝΙΑ-ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ-ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ valid man_flags ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΥΨΟΣ (AGL) ΕΩΣ ΥΨΟΣ (AGL) ΑΠΟ ΥΨΟΣ (MSL) ΕΩΣ ΥΨΟΣ (MSL) ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ the_geom_geojson the_geom_wkt ΕΠΑΓΓ. ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΧΩΝ


ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ / ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LG


ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ

ΕΠΑΓΓ. ΧΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΧΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΤΗΣΗΣ

Σημ: μπορείτε να στείλετε / επεξεργαστείτε ένα αίτημα πτήσης το αργότερο 60 λεπτά πριν την ώρα έναρξης της πτήσης.
Προειδοποίηση: ένα αποσταλθέν αίτημα πτήσης δεν ισοδυναμεί πάντα με εγκεκριμένη πτήση. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά για πιθανή απόρριψη. Υπό κανονικές συνθήκες ένα αίτημα πτήσης μπορεί να απορριφθεί το αργότερο 15 λεπτά πριν την έναρξη της πτήσης.

Ημ/νία - ώρα έναρξης (τοπική ώρα)
Ημ/νία - ώρα λήξης (τοπική ώρα)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημ: Για να σχεδιάσετε ένα πολύγωνο εισάγετε τις συντεταγμένες με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
- σε δεκαδικές μοίρες (ως εξής: γ. πλάτος [κενό] γ. μήκος - πχ 39.5 26.5), ένα ζεύγος ανά γραμμή
- ως ζευγάρια DMS διαχωρισμένα με κενό (ως εξής: [6 αριθμοί][N][7 αριθμοί][E], πχ 395631N0230955E)

Αποτέλεσμα σχεδίασης πτήσης

OK

Πληροφορίες περιορισμού

OK

Σχόλια Αρχών

OK

Χάρτης

Υπόβαθρα και Επικαλύψεις

Υπόβαθρα
Επικαλύψεις
Επικαλύψεις πτήσεων Ανανέωση επικαλύψεων πτήσεων
Επικαλύψεις αρχών Reload limitation layers
Ελληνικά αεροναυτικά δεδομένα (Ισχύς: Ιούνιος 2016)
Καιρός
Χάρτης

Πληροφορίες εφαρμογής

Σημαντική προειδοποίηση για όλους τους χρήστες

Οι αεροναυτικές πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητα ακριβείς. Πάντα να ελέγχετε τα σχετικά δεδομένα (Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών - ΕΑΠ, Αγγελίες προς Αεροναυτιλομένους - NOTAM) από τις επίσημες πηγές τους.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ποιες Αρχές έχουν παράσχει ποια δεδομένα τους στο DAGR (ανανέωση: κάθε 15 λεπτά).

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΗΣ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΗΣ
Σελίδα εφαρμογής στο facebook
Σελίδα εφαρμογής στο twitter
Στείλτε μας email

Drone Aware - GR (DAGR) | έκδοση 2.1.0 | 2020-10-19
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Email: info.dagr@hasp.gov.gr
Συγγραφέας: Δημήτριος (Μίμης) Σίμος, ΕΕΚ
Creative Commons License